POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

„Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie tarnogórskim”Opis projektu


Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 69 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych na terenie miasta Gliwic i powiatu tarnogórskiego w województwie śląskim. Zapewniają one objęcie usługami opiekuńczymi 69 osób niesamodzielnych, zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie miasta Gliwic i powiatu tarnogórskiego w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
Z uwagi na sytuację w kraju związaną z wirusem COVID-19 projekt został przedłużony do 31.03.2021 r.

Projekt odpowiada na zdiagnozowany na terenie Śląska problem starzenia się społeczeństwa i niedostateczny poziom zapewnienia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych. Wsparcie to obejmuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Świadczone będzie w dni powszednie oraz w weekendy i święta, wg indywidualnie ustalonego zakresu wsparcia.
Osoby świadczące usługi opiekuńcze otrzymają wsparcie pracowników specjalistycznych, którzy ponadto zapewniać będą odpowiedni standard tych usług.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie miasta Gliwic i powiatu tarnogórskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 69 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (usługi świadczone w miejscu zamieszkania danej osoby). Ponadto projekt zakłada dla podopiecznych również realizację usług asystenckich, usług sąsiedzkich oraz wsparcie dla opiekunów faktycznych. Zakłada również udział 30 osób z otoczenia osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych.