POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Oferujemy specjalistyczne usługi opiekuńcze w Rybniku

14.02.2022r

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Projekt przewiduje realizację 600 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych wg wymogów określonych w Rozp. MPiPS z dnia 22.09.2005 r.

Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania będzie realizowana w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą objętą usługami. W/w usługi świadczone będą zgodnie ze standardem zawartym w załączniku nr 9 do Regulaminu pkt 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonają osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym wg wymagań określonych w w/w Rozp. oraz które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej i zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania w/w pracy. Utworzone zostaną dwa miejsca świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szczegółowe informacje można uzyskać W Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95. Numer kontaktowy: 509-833-335. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł