POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Poszukujemy Asystentów osób niepełnosprawnych do współpracy …

10.11.2020r

Partner projektu Fundacja „”WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu wraz z Partnerami
serdecznie zaprasza do składania ofert
osoby / firmy, które mają kwalifikacje, aby świadczyć usługi asystenckie.
Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.
Zakres usługi asystenckiej obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, spędzanie czasu wolnego, zawodowego i edukacyjnego. Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym. W/w usługi będą świadczone w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby ON.
Usługi asystenckie mogą świadczyć osoby:
a) asystent osoby niepełnosprawnej (AON) – warunkiem zatrudnienia AON jest ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.)
LUB
b) asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON) – warunkiem zatrudnienia kandydata jako AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych:

 • podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
 • pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;
  i po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci:
 • posiadający doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego (minimalny okres doświadczenia AOON - roczne doświadczenie w pracy z osobą niepełnosprawną, poświadczone formalnie bądź nieformalnie);
 • bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat;
 • wykształcenie zawodowe nie stanowi zasadniczego kryterium naboru kandydatów do pracy na stanowisku AOON.
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!
  Kontakt z pracownikami specjalistycznymi pod numerami tel.:
 • Pani Sabina Schwedka - 503-737-190
 • Pani Gabriela Iwaniec 663-128-296
 • Pani Janina Lizis – 531-011-440