POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, pragniemy poinformować, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (Klienta) jest firma SUKURS Doradztwo gospodarcze, podatkowe i prawne Robert Lorczyk, 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 7, NIP: 631-002-05-14, tel. kom. +48 512 098 29, e-mail: biuro@sukurs.net.pl
 2. Firma SUKURS Doradztwo gospodarcze, podatkowe i prawne Robert Lorczyk będzie/ jest procesorem powierzonych mu danych na podstawie umowy powierzenia danych w przypadku danych osobowych pracowników Klienta lub jego partnerów biznesowych występujących w przekazanej dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowo-płacowej.
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wykonania i realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit f),
  • wykonania obowiązków prawnych administratora (np. wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży, pozostałych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit .c) RODO),
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora) (podstawa prawna: art.6. ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: pracownicy oraz zleceniobiorcy administratora upoważnieni do przetwarzania danych, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych:
  • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
  • urzędom skarbowym,
  • Poczcie Polskiej,
  • firmom kurierskim,
  • partnerom (technicznym, informatycznym, statystycznym) Administratora, z którymi zawarto stosowne umowy o powierzeniu danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie usług prawnych, jednak nie krócej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, a dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności podatkowych i rachunkowych) – do momentu wygaśnięcia tych obowiązków.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej wyrażenia na przetwarzanie danych w celach marketingowych) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umow.

W przypadku, gdy podanie danych osobowych opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi podjęcie czynności, na którą wyrażana jest zgoda.
Podejmujemy wszelkie starania aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w powyższej Klauzuli Informacyjnej RODO.

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony dotyczących sposobu administrowania danymi osobowymi prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@sukurs.net.pl.