POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Zachęcamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych!

03.10.2022r

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

W projekcie realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze. Obecnie usługi wykonywane są przez fizjoterapeutkę oraz psychologa. Aby osoba niesamodzielna potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mogła  skorzystać z w/w usług musi przedstawić zaświadczenie od lekarza lub specjalisty, na którym zlecona jest potrzeba skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Projekt przewiduje realizację specjalistycznych usług opiekuńczych według wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania jest realizowana w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą objętą usługami.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonają osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym wg wymagań określonych w w/w Rozporządzeniu oraz które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej i zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania w/w pracy.

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem: Specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Szczegółowe informacje można uzyskać W Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95. Numer kontaktowy: 509-833-335.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł