POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Zapraszamy do skorzystania z usług sąsiedzkich w projekcie

01.06.2020r

Opis: http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/wp-content/uploads/2019/01/slaskie-logo.png

Partner projektu Fundacja „Więcej z Życia” w ramach zdania 4 „Wsparcie opiekunów faktycznych i usług sąsiedzkich” zaprasza do skorzystania z usług sąsiedzkich.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące. 

Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności :

a) pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;

b) pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;

c) pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;

d) pomoc w praniu odzieży i bielizny;

e) pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach; 

f) informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;

g) odwiedziny w szpitalu

Usługi sąsiedzkie świadczone będą w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej, nie rzadziej niż jeden raz na dobę, w ciągu dnia. W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie). 

W ramach naszego projektu możemy przyjąć 10 osób niesamodzielnych – podopiecznych sąsiadów oraz 10 Sąsiadów, którzy będą mogli świadczyć sąsiedzkie usługi opiekuńcze w ramach naszego projektu. Osoba chętna do świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych, ale powinna być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej i pozostającą w codziennym kontakcie z podopiecznym. Osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze w ramach naszego projektu zostanie kandydat, który odbędzie minimum 8-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi (np. przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie).

Warunki wykonywania sąsiedzkiej usługi opiekuńczej określi kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy osobą niesamodzielną lub jej opiekunem prawnym, osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze i podmiotem realizującym sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!

Kontakt pod numerem telefonu: 503-737-190 lub 663-128-296