POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Poszukujemy Asystentów osób niepełnosprawnych do współpracy …

25.09.2019r

Opis: http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/wp-content/uploads/2019/01/slaskie-logo.png

Fundacja „”WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu, serdecznie zaprasza do składania ofert osoby/firmy, które mają kwalifikacje, aby świadczyć usługi asystenckie.

Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Zakres usługi asystenckiej obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, spędzanie czasu wolnego, zawodowego i edukacyjnego.  Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym. W/w usługi będą świadczone w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby ON.

Usługi asystenckie mogą świadczyć osoby:

a) asystent osoby niepełnosprawnej (AON) – warunkiem zatrudnienia AON jest ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.)

LUB

b) asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (AOON) – warunkiem zatrudnienia kandydata jako AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych:

- podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;

- pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

i po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci:

- posiadający doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego (minimalny okres doświadczenia AOON - roczne doświadczenie w pracy z osobą niepełnosprawną, poświadczone formalnie bądź nieformalnie);

- bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat;

- wykształcenie zawodowe nie stanowi zasadniczego kryterium naboru kandydatów do pracy na stanowisku AOON.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!