POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Skorzystaj z usług asystenckich w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Rybniku”

11.01.2021r

baner z logami: fundusze europejskie, RP, śląskie, unia europejska

Odbiorcami wsparcia mogą być osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub ON nieletnie za zgodą opiekuna prawnego.

Zakres usługi asystenckiej obejmować może wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, spędzanie czasu wolnego, zawodowego i edukacyjnego, zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością będą określone w kontrakcie trójstronnym. Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym.

W/w usługi będą świadczone w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać W Centrum Usług Społecznych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 1 918 426,32zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 753 400,40zł