POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

Aktualności


Zapraszamy opiekunów faktycznych z Rybnika do udziału w projekcie

18.10.2021r

W ramach projektu opiekunowie faktyczni objęci będą w ramach Zadania 4: Wsparcie opiekunów faktycznych następującymi rodzajami wsparcia: Etap 1. Podnoszenie kompetencji opiekunów faktycznych w formie kształcenia. Zakładamy dwa 40 godzinne szkolenia teoretyczno –praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla grup 2 x 10 osobowych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad os. wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. […]

Zapraszamy osoby niepełnosprawne z Rybnika do skorzystania z usług asystenckich

27.09.2021r

Zadanie zakłada wykonywanie usług asystenckich oraz uzupełniająco usług opiekuńczych (o charakterze towarzyszącym) dla osób niepełnosprawnych na terenie Rybnika, w okresie do  31.12.2022r., z możliwością wydłużenia do końca okresu realizacji projektu. Założony wymiar usług asystenckich/opiekuńczych w dni powszednie – 3.600 godzin  w okresie realizacji projektu; Założony wymiar usług asystenckich/opiekuńczych w soboty, niedziele i święta oraz w […]

Trwa realizacja pakietów usług opiekuńczych w Rybniku

16.08.2021r

W ramach wariantu I Uczestniczka/Uczestnik otrzymują miesięcznie: W ramach wariantu II Uczestniczka/Uczestnik otrzymują miesięcznie: W ramach Zadania 1 pobierana jest częściowa odpłatność za usługę opiekuńczą w przeciętnej wysokości 4,50zł za godzinę. Dla Wariantu I będzie to 279,00zł miesięcznie, a dla II 558,00zł/miesięcznie. Opłaty za udzielane świadczenia będą pobierane tylko i wyłącznie od osób nie spełniających […]

Bezpłatne wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego w Rybniku

19.07.2021r

Osoby biorące udział w projekcie – potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujące Rybnik, mogą skorzystać całkowicie za darmo z możliwości wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, np. balkonika, rotoru do ćwiczeń, łóżka rehabilitacyjnego z materacem przeciwodleżynowym itp. W okresie realizacji projektu pracownik specjalistyczny określi potrzeby i zleci np. wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad os. wymagającymi wsparcia w […]

Skorzystaj ze specjalistycznych usług opiekuńczych w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Rybniku”

21.06.2021r

Projekt przewiduje realizację 600 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych wg wymogów określonych w Rozp. MPiPS z dnia 22.09.2005 r. Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania będzie realizowana w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą objętą usługami. W/w usługi świadczone będą zgodnie ze standardem zawartym w załączniku nr 9 do Regulaminu pkt 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze […]

Skorzystaj z udziału w projekcie!

01.06.2021r

Odbiorcami wsparcia mogą być osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub ON nieletnie za zgodą opiekuna prawnego. Zakres usługi asystenckiej obejmować może wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, spędzanie czasu wolnego, zawodowego i edukacyjnego, zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej […]

Zapraszamy do Centrum Usług Społecznych w Rybniku mieszczącym się przy ul. Podmiejskiej 95

01.02.2021r

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie Rybnika w okresie 01.12.2020 r. – 31.12.2022 r. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Rybnika, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 48 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które będą objęte niestacjonarnymi […]

Skorzystaj z usług asystenckich w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Rybniku”

11.01.2021r

Odbiorcami wsparcia mogą być osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub ON nieletnie za zgodą opiekuna prawnego. Zakres usługi asystenckiej obejmować może wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, spędzanie czasu wolnego, zawodowego i edukacyjnego, zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej […]